Skip to content

KOSZTY PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO/ ZALICZKI

Zagadnienie kosztów egzekucyjnych regulowane jest przez ustawę o kosztach komorniczych z dn. 28-02-2018r. (Dz.U. z 2018r. poz. 770).


Zgodnie z art. 7 ukk jeżeli czynność komornika powoduje wydatki, komornik uzależnia dokonanie tej czynności od uiszczenia zaliczki przez stronę, która wnosi o dokonanie czynności. Uiszczenie zaliczki jest niezbędne celem ustalenia składników majątkowych, które mogą się przyczynić do skutecznego przeprowadzenia egzekucji. Nie jest to dochód komornika. Wpłacone przez wierzyciela środki są przeznaczone na określone zapytania, które mają charakter odpłatny.


W przypadku skutecznego przeprowadzenia egzekucji zaliczka jest zwracana wierzycielowi w pierwszej kolejności. Jeżeli jednak postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone z uwagi na bezskuteczność egzekucji wierzyciel ma uprawnienie do dochodzenia zaliczki w przyszłości na podstawie prawomocnego postanowienia o bezskuteczności egzekucji zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.


W przypadku egzekucji świadczeń pieniężnych wierzyciel powinien być przygotowany na konieczność uiszczenia zaliczki, na którą składają się: 

1) Koszt doręczenia korespondencji: 60,00zł; 

2) Koszt zapytania do ZUS: 45,44 zł; 

3) Koszt zapytania do Urzędu Skarbowego: 50,00zł; 

4) Koszt zapytania do Elektronicznych Ksiąg Wieczystych: 20,00zł; 

5) Koszt zapytania do Geodezji: 12,00zł -30,00zł ( wysokość opłaty ustalana jest przez gminę w zależności od określonego stanu faktycznego); 

6) Koszt przelewu: 7,20 zł


W sprawach o egzekucję świadczeń alimentacyjnych oraz świadczeń pracowniczych zaliczka uiszczona jest przez Prezesa Sądu Rejonowego, przy którym działa komornik.


W przypadku wszczęcia egzekucji z nieruchomości wierzyciel zobowiązany jest do uiszczenia zaliczki w wysokości : 100,00zł.