Skip to content

CZYNNOŚCI PODEJMOWANE W RAMACH PEŁNIENIA FUNKCJI KOMORNIKA SĄDOWEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w ramach pełnionych przez siebie funkcji podejmuje następujące czynności: 

1) Egzekucja roszczeń pieniężnych; 

2) Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych; 

3) Egzekucja i zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych; 

4) Sporządzenie protokołu stanu faktycznego; 

5) Doręczenie korespondencji; 

6) Sporządzenie spisu inwentarza; 

7) Wydanie nieruchomości;

8) Eksmisja; 

9) Wydanie ruchomości; 

10)Nadzór nad licytacją;

EGZEKUCJA I ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ PIENIĘŻNYCH 

Komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne zgodnie z wnioskiem wierzyciela na podstawie tytułu wykonawczego, którym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzonego w klauzulę wykonalności oraz wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji. 

Niezbędnym do prowadzenia egzekucji jest tytuł egzekucyjny, którym najczęściej jest: wyrok sądu, nakaz zapłaty wydany przez sąd, ugoda zawarta przed sądem, akt notarialny. Aby wskazane tytuły uprawniały do egzekucji niezbędne jest nadanie im przez sąd klauzuli wykonalności. Klauzula wykonalności jest to pieczęć lub nadruk sporządzony przez sąd, w którym zawarte jest sformułowanie: „ tytuł upoważnia do egzekucji w całości/ w części i poleca ….”. Dodatkowo klauzula powinna zawierać numery identyfikacyjne wierzyciela oraz dłużnika. Oryginał tytułu wykonawczego należy załączyć do wniosku o wszczęcie egzekucji (pobierz) i złożyć do komornika.