Skip to content

Klauzula informacyjna RODO

  1. Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Łódź- Widzew w Łodzi Kamil Pietrasik, którego kancelaria mieści się w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 17A.
  2. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Łódź- Widzew w Łodzi Kamil Pietrasik powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest Violetta Matusiak. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres: komornik@suasponte.pl lub poczta tradycyjną na adres: Sua Sponte sp. z o. o. , 90-215 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 49a.
  3. Dane osobowe zostały pozyskane w ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na Komornika Sądowego, a także w związku z realizacją zwartych umów oraz prowadzonej korespondencji z tut. Kancelarią. Przetwarzane dane osobowe zostały udostępnione Komornikowi Sądowemu, w związku z prowadzonymi w Kancelarii sprawami, zarówno przez osoby, których dane dotyczą, jak i przez podmioty trzecie, w szczególności wierzycieli, organy administracji publicznej, urzędy, banki, jak również inne instytucje i osoby, do których wystąpiono z wnioskiem o udzielenie informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postepowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komornika sądowego, w szczególności dotyczących stanu majątkowego oraz umożliwiających identyfikację składników majątku. Przetwarzane dane osobowe mogą zostać także pozyskane ze źródeł ogólnodostępnych jak np. CEIDG, KRS.
  4. Dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem prawnie ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO) wynikającym ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771).
  5. Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych komornik może przekazywać dane osobowe w toku prowadzonych postępowań stronom oraz pozostałym uczestnikom postępowania, urzędom lub/oraz instytucją, a także innym podmiotom, jeżeli jest to celowe lub/i wymagane stosownymi przepisami prawa.
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  7. Dane są przechowywane przez okres wynikający z przepisów rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przechowywania i niszczenia akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych a także przepisów dotyczących sprawozdawczości i rachunkowości.
  8. Wszystkim osobom, czyje dane osobowe są przetwarzane w sprawach dotyczących czynności podejmowanych w tut. Kancelarii w prowadzonych postępowaniach oraz innych ustawowych zadań komornika nie przysługuje prawo do usunięcia danych, sprzeciwu i przeniesienia danych. Prawo dostępu do danych osobowych realizowane jest na podstawie zasad określonych w art. 9 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, zwanej dalej „k.p.c.”. Sprostowanie danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania realizowane jest wyłącznie na podstawie i w zakresie określonym w k.p.c. W przypadku pozyskiwania danych osobowych nie od osoby, której dane dotyczą, Komornikowi Sądowemu przysługuję wyłączenie od zobowiązania przekazania informacji wynikających z art. 14 RODO osobie, której dane pozyskał w inny sposób niż od tej osoby. Osoba, której dane dotyczą ma prawo złożyć skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do sądu rejonowego, przy którym działa komornik sądowy. Możliwość złożenia skargi dotyczy czynności wykonywanych w ramach prowadzonych postępowań lub czynności egzekucyjnych.
  9. Podanie danych osobowych komornikowi sądowemu, będącym Administratorem Danych Osobowych jest obowiązkowe, wynika z przywołanych powyżej podstaw prawnych oraz jest niezbędne do realizacji ustawowych zadań Komornika Sądowego.
  10. Dane osobowe stron oraz uczestników postępowania egzekucyjnego nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.